Działalność KLiP

Organizacją nadzorującą rozwój i funkcjonowanie sportów lotniczych w Polsce jest Aeroklub Polski. Jako związek sportowy AP kreuje zasady rozwoju poszczególnych dyscyplin lotniczych, w tym również paralotniarstwa. Organem bezpośrednio odpowiedzialnym za nadzorowanie aktywności sportowej w paralotniarstwie jest Komisja Lotniowa i Paralotniowa Aeroklubu Polskiego (w skrócie "KLiP"). KLiP zajmuje się m.in. prowadzeniem rankingu pilotów paralotniowych, zatwierdzaniem składu kadry i reprezentacji paralotniowej na ważne imprezy międzynarodowe, zatwierdzaniem rekordów Polski oraz tworzeniem regulaminów i zasad, na których opiera się sport paralotniowy w Polsce. Polska Kadra Narodowa jest integralną częścią tego systemu.

Skład Komisji Lotniowej i Paralotniowej bieżącej kadencji, na lata 2018-2020, został zatwierdzony uchwałą Zarządu AP nr 595/XIX/2018 z dnia 28 lutego 2018r. Kadencja KLiP wynosi 2 lata. Skład Komisji Lotniowej i Paralotniowej AP bieżącej kadencji jest następujący:

 

1. Jacek Profus – Przewodniczący

2. Paweł Kumorekczłonek komisji, trener KN

4. Jędrzej Jaxa-Rożen – członek komisji, delegat do CIVL

5. Paweł Faron – członek komisji

5. Walter Wojciechowski - członek komisji

6. Paweł Warzybok – członek komisji

7. Piotr Zarębski – członek komisji

Zadania KLiP wynikają ze statutu AP oraz regulaminu komisji specjalnościowych AP. Podstawowym zadaniem komisji specjalnościowych AP jest planowanie strategiczne oraz aktywna realizacja strategii rozwoju poszczególnych dyscyplin lotnictwa sportowego, rekreacyjnego i amatorskiego w Polsce.

 

Do kompetencji decyzyjnych Komisji Lotniowej i Paralotniowej należą m.in.:

 

- tworzenie, aktualizacja, interpretacja regulaminów sportowych oraz nadzór nad ich stosowaniem

- zatwierdzanie uprzednio zweryfikowanych rekordów sportowych oraz innych wyczynów sportowych

- ustalanie opłat za wpis do Kalendarza Imprez Sportowych AP

- rozpatrywanie, w pierwszej instancji, zażaleń dotyczących zawodów sportowych i rekordów

  sportowych, wg zasad określonych we właściwych regulaminach

- powoływania i odwoływania sędziów i komisarzy sportowych

- opracowanie propozycji do kalendarza imprez sportowych AP

- zgłaszanie i opiniowanie kandydatur na trenerów kadry narodowej oraz innych osób funkcyjnych

  obsługujących daną kadrę narodową

- wnioskowanie do ZAP w sprawie nadania zawodnikom i działaczom odznaczeń i wyróżnień

- wnioskowanie w sprawie nałożenia kar na zawodników zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym AP

- rekomendowanie sposobu rozdziału środków publicznych przyznanych AP

- wnioskowania w sprawie zakupów sprzętu sportowego oraz wyposażenia kadry narodowej,

  wraz z podaniem źródła finansowania, a także wnioskowanie w sprawie sprzedaży lub likwidacji

  posiadanego sprzętu

 

KLiP podejmuje decyzje w formie uchwał i wniosków do Zarządu AP. Uchwały KLiP mają charakter jawny i są publikowane na niniejszej stronie internetowej.

 

Skład Komisji Lotniowej i Paralotniowej poprzedniej kadencji, w latach 2015-2017, zatwierdzony uchwałą Zarządu AP nr 274/XIX/2015 z dnia 23 listopada 2015r. był następujący:

1. Jacek Profus – Przewodniczący

2. Karolina Kocięcka

3. Marek Robel

4. Jędrzej Jaxa-Rożen

5. Paweł Faron

6. Marcin Bortkiewicz

7. Paweł Kumorek

 

Skład Komisji Lotniowej i Paralotniowej  kadencji w latach 2013-2015, zatwierdzony uchwałą Zarządu AP nr 591/41/XVIII/2013 z dnia 1 grudnia 2013r. był następujący:

1. Jacek Profus – Przewodniczący

2. Grzegorz Misiak

3. Artur Frankowski

4. Jędrzej Jaxa-Rożen

5. Paweł Faron

6. Tomasz Kuczkowski

7. Paweł Kumorek

 

Sponsorzy zawodników

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7_qnt.jpg
 • a8-alti-paralotnie-logo.png
 • a9-up_logo.jpg
 • conn.jpg
 • fly.jpg
 • flylite.jpg
 • lang.jpg
 • lukoil.jpg
 • musing.jpg
 • naviter.png
 • psp_1.jpg
 • salewa2.jpg
 • sol_logo.jpg
 • zanier.jpg