Regulamin rekordów

Niniejszy regulamin ustanawia zasady uznawania lotów lotniowych i paralotniowych jako rekordów Polski i postępowania z lotami zgłaszanymi do AP jako Rekordy Polski.

 

Wykaz stosowanych skrótów

AP        – Aeroklub Polski

DS        – Dyrektor Sportowy Aeroklubu Polskiego

FAI       – Międzynarodowa Federacja Lotnicza

FR        – Rejestrator lotu

KLiP      – Komisja Lotniowa i Paralotniowa AP

NAC      – Narodowa organizacja sportów lotniczych (w Polsce AP)

KS-GS   – Kodeks Sportowy FAI, Część Ogólna

KS-7D   – Kodeks Sportowy FAI, Część 7D – Lotnie i Paralotnie

1. Postanowienia ogólne

 

Procedury związane z rekordami Polski są identyczne z procedurami dotyczącymi rekordów świata i kontynentu opisanymi przez Kodeks Sportowy FAI. Wszelkie różnice i odstępstwa są wskazane w niniejszym regulaminie.

Kwestie nieujęte w tym regulaminie są rozstrzygane na podstawie KS-GS oraz KS-7D, ważnych na dzień wykonania zgłaszanego lotu.

2. Klasyfikacja rekordów

 

2.1. Rekordy Polski

Rekordy Polski są to najlepsze wyczyny lotniowe lub paralotniowe wykonane przez pilotów posiadających polskie obywatelstwo i legitymujących się licencją sportową wydaną przez AP i ważną w czasie bicia rekordu lub rekordów.

 

2.2. Terytorialne Rekordy Polski

Terytorialne rekordy Polski to szczególny rodzaj rekordów Polski, w których rozpoczęcie lotu (miejsce startu) odbyło się z terytorium Polski lub przynajmniej większa jego część przebiegała nad terytorium polski. Rekordy terytorialne są notowane w dodatkowych, nie uznawanych przez FAI kategoriach. Kategorie te są wyróżnione przez umieszczenie znaków „-PL” na końcu kodu kategorii.

 

2.3. Klasy Lotni i Paralotni

W rekordach Polski obowiązują te same definicje klas lotni i paralotni, jakie obowiązują dla rekordów świata i kontynentu w KS-7D.

 

2.4. Kategorie rekordów

Rekordy mogą być ustanawiane w trzech kategoriach definiowanych przez FAI (ogólna, kobieca oraz wielomiejscowa) jak dla rekordów świata i kontynentu. Dodatkowo, wprowadza się następujące kategorie (w nawiasach podano kody kategorii):

 

- Kategoria juniorów (J) – obejmuje pilotów, którzy w roku kalendarzowym wykonania lotu kończą 25 lat życia oraz młodszych,

- Kategoria ogólna (G-PL) – rekordy terytorialne: obejmuje wszystkich pilotów,

- Kategoria kobieca (F-PL) – rekordy terytorialne: obejmuje tylko kobiety,

- Kategoria wielomiejscowa (T-PL) – rekordy terytorialne: obejmują wszystkich pilotów załóg wielomiejscowych,

- Kategoria juniorów (J-PL) – rekordy terytorialne: obejmuje pilotów, którzy w roku kalendarzowym wykonania lotu kończą 25 lat życia oraz młodszych.

 

2.5. Wymagania dla załóg wieloosobowych

Wszystkie osoby biorące udział w locie muszą być wymienione w deklaracji lotu oraz na formularzu zgłoszenia. Wszystkie osoby muszą spełniać warunki wieku i płci dla danego rekordu, określone w KS-7D.

Prawo do zgłoszenia rekordu przysługuje wyłącznie pilotowi - dowódcy statku powietrznego. Nie są przyjmowane zgłoszenia zespołowe lub drużynowe.

Członek załogi lotni lub paralotni będzie wpisany do tabeli rekordów tylko wtedy, jeśli posiada ważną licencję sportową wydaną przez AP lub FAI.

 

2.6. Typologia lotów rekordowych

 

Rekordy Polski mogą być ustanawiane we wszystkich określonych przez Kodeks Sportowy FAI konkurencjach, jak w przypadku rekordów świata i kontynentu:

 

- odległość w linii prostej

- odległość w linii prostej do zadeklarowanego celu

- zadeklarowany przelot docelowo-powrotny

- dowolny przelot docelowo-powrotny

- odległość po zadeklarowanej trasie trójkąta

- odległość przelotu dowolnego po trasie trójkąta

- odległość przelotu dowolnego przez maksymalnie 3 punkty zwrotne

- prędkość po trasie trójkąta 25 km, 50 km, 100 km, 150 km i wielokrotności 100 km

- prędkość po trasie docelowo-powrotnej 100 km i wielokrotności 100 km

- przewyższenie

 

3. Dokumentacja i tryb zatwierdzania Rekordów

 

3.1. Forma dokumentacji

Dokumentację rekordu należy sporządzić na odpowiednich formularzach FAI przeznaczonych dla dokumentacji rekordów. Analogicznie, obowiązkowe są załączniki takie, jak do zgłoszeń rekordów świata i kontynentu.

Każdy nowy rekord musi poprawić poprzedni rekord zgodnie z zasadmi wskazanymi w KS-7D.

 

Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie o poniższej treści:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Aeroklub Polski z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 39. Dane zbierane są wyłącznie w celu prowadzenia dokumentacji sportowej. Podanie danych jest dobrowolnie, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem podania do wiadomości publicznej: wartości rekordu, imienia i nazwiska pilota, jego przynależności klubowej, daty, miejsca i trasy lotu, typie i znakach rejestracyjnych paralotni, informacji o statusie rekordu oraz elektronicznego zapisu lotu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wymienionych wyżej celach.

 

(data i podpis pilota) ……………………………………………………………………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załączony do dokumentacji plik zapisu lotu w formacie IGC może być opublikowany na stronach internetowych KLiP wraz z Tabelą Rekordów. Pilot nie może odmówić publikacji tego pliku. Pilot może dołączyć dodatkową dokumentację, np. fotograficzną, która może być umieszczona na stronach internetowych dotyczących rekordu. Publikacja tej dokumentacji odbywa się na wyraźną prośbę pilota i po akceptacji przez KLiP.

 

3.2. Terminy

 

3.2.1. Zgłoszenie wstępne

Dokonanie rekordowego wyczynu należy wstępnie zgłosić w terminie 7 dni od wykonania lotu do KLiP. Akceptowane są formy komunikacji elektronicznej: telefon, fax, e-mail. Zgłoszenia dokonuje pilot lub Komisarz Sportowy kontrolujący wyczyn.

 

3.2.2. Dostarczenie pełnej dokumentacji

Kompletna dokumentacja rekordu musi być dostarczona do KLiP w ciągu 120 dni od daty lotu. Termin ten biegnie również wtedy, kiedy dostarczona dokumentacja okazała się niekompletna i KLiP zwróciła się o uzupełnienie braków. W związku z tym zaleca się jak najwcześniejsze dostarczenie dokumentacji.

W przypadku przelotów rekordowych aspirujących wyłącznie do rekordu Polski nie jest konieczne uwzględnianie w dokumentacji przelotu świadka lądowania, o ile ślad 3D lotu i pozostałe wymogi formalne są prawidłowo dopełnione.

 

3.2.3. Przedłużenie terminu

Przewodniczący KLiP może przedłużyć terminy podane w pkt 3.2.1. i 3.2.2. po przedstawieniu ważnych powodów uzasadniających przedłużenie terminu.

 

3.2.4. Analiza rekordu

Po otrzymaniu kompletu dokumentacji Przewodniczący KLiP zleci niezależnemu komisarzowi sportowemu dokonanie analizy dokumentacji. Komisarz dokonujący analizy nie może być osobą zaangażowaną w wykonanie lub bezpośredni nadzór zgłaszanego lotu ani być w konflikcie interesów określonym w KS-7D. Analizę sporządza się w formie pisemnej i dołącza do dokumentacji zgłoszenia.

Przeprowadzona analiza ma priorytet nad ewentualną analizą dostarczoną przez zgłaszającego. Komisarz dokonujący analizy jest do niej upoważniony niezależnie od właściwości geograficznej NAC kontrolującego lot.

 

3.2.5. Zatwierdzenie rekordu

W terminie 120 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji KLiP rekomenduje DS (ewentualnie Sekretarzowi Generalnemu AP) zatwierdzenie bądź odrzucenie zgłoszenia. Czas ten obejmuje również czas sporządzenia analizy, o której mowa w pkt 3.2.4. Jeśli nie jest możliwe dotrzymanie tego terminu, KLiP informuje pilota o przyczynach i przewidywanym czasie rozpatrzenia zgłoszenia.

DS (ewentualnie Sekretarz Generalny AP) zatwierdza bądź odrzuca zgłoszenie zgodnie z rekomendacją KLiP lub kieruje zgłoszenie do ponownego rozpatrzenia. Ponowne skierowanie zgłoszenia do KLiP musi być uzasadnione w formie pisemnej.

 

3.3. Dokładność obliczeń

Analiza wyczynu powinna być przeprowadzona z maksymalną możliwą dokładnością, ale jej końcowy wynik zostaje zaokrąglony w dół do wielokrotności:

 

- dla rekordów odległościowych: 0,1 km

- dla rekordów prędkościowych: 0,01 km/h

- dla rekordów wysokościowych: 1 m

 

3.4. Publikacja rekordów

KLiP publikuje na stronach internetowych Tabelę Rekordów, informacje o otrzymanych zgłoszeniach, informacje o zatwierdzeniu rekordów, pliki zapisu lotu (format IGC) oraz ustalone wartości minimalne rekordów.

 

3.5. Zastrzeżenia i odwołania

Zastrzeżenia co do zawartości Tabeli Rekordów powinny być kierowane do KLiP.

Od decyzji KLiP dotyczących rekordów zainteresowanym przysługuje odwołanie do Komisji Sportowej AP lub do Sekretarza Generalnego AP.

Wniosek odwoławczy może zostać odrzucony bez rozpatrzenia, jeśli w momencie złożenia wniosku minęło więcej niż 12 miesięcy od kwestionowanej decyzji.

4. Nadzór Komisarzy Sportowych

Nie wymaga się specjalnego upoważnienia dla Komisarzy Sportowych kontrolujących loty rekordowe. Przepisy KS-GS i KS-7D dotyczące geograficznych obszarów kompetencji Komisarzy Sportowych pozostają w mocy. Komisarzom nadzorującym loty zgłaszane w kategorii juniorów zaleca się sprawdzenie daty urodzenia pilota na podstawie dokumentu tożsamości.

Niniejszy regulamin rekordów został zatwierdzony uchwałą KLiP nr 6/2014 z 10.04.2014r.

Pomoc

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości skontaktuj się z KLIP-em pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sponsorzy zawodników

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7_qnt.jpg
 • a8-alti-paralotnie-logo.png
 • a9-up_logo.jpg
 • conn.jpg
 • fly.jpg
 • flylite.jpg
 • lang.jpg
 • lukoil.jpg
 • musing.jpg
 • naviter.png
 • psp_1.jpg
 • salewa2.jpg
 • sol_logo.jpg
 • zanier.jpg